Log in

Informacja

Nowe produkty

Log in

Categories

Oleje do sprężarek-kompresorów W tej kategorii nie ma produktów.

Podkategorie

 • Oleje do sprężarek tłokowych

  Jaki olej do sprężarki tłokowej ? Polecamy olej Corena P68. Olej stosowany jest do smarowania wszystkich typów tłokowych kompresorów pracujących w trudnych warunkach (wysoka temperatura powietrza wylotowego).

  • chroni przed korozją
  • zmniejsza ryzyko pożaru i wybuchu

  Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
  Materiały, których należy unikać: Środki silnie utleniające.
  Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie powinny powstawać w czasie normalnego przechowywania. W procesie spalania preparatu mogć powstawać: tlenek węgla oraz niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

  Stan skupienia Ciecz
  Barwa Jasno brązowa
  Zapach Charakterystyczny zapach oleju
  Wartość pH Brak danych
  Prężność par < 0,5 Pa
  Początek wrzenia > 280°C
  Rozpuszczalność w wodzie Pomijalna
  Gęstość 838 kg/m3
  Temperatura zapłonu 235°C
  Górna granica wybuchowości 1 % obj.
  Dolna granica wybuchowości 10 % obj.
  Temperatura samozapłonu > 320°C
  Lepkość kinematyczna 68 mm2/s
  Gęstość par > 1 w 20°C
  Współczynnik podziału n-oktanol/woda log Pow > 6
  Temperatura płynięcia - 33°C

  Identyfikacja zagrożeń

  Olej nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Zagrożenie zdrowia ludzkiego: Brak szczególnych zagrożeń w normalnych warunkach stosowania. Przedłużone lub wielokrotne kontakty z produktem mogą powodować podrażnienia skóry. Przepracowany olej może zawierać szkodliwe zanieczyszczenia. Zagrożenie bezpieczeństwa: Nie klasyfikowany jako zapalny, ale w odpowiednich warunkach może się palić. Zagrożenie dla środowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

  Zasady bezpieczeństwa

  Objawy: Nie powinien stwarzać zagrożenia w normalnych warunkach stosowania

  Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza

  Spożycie: Wymyć usta wodą i zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

  Postępowanie w przypadku pożaru

  Zalecane środki gaśnicze: Piana lub suche proszki chemiczne. Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia mogą być używane tylko do gaszenia małych pożarów.

  Nieodpowiednie środki gaśnicze: Silny strumień wody. Unikać stosowania halonów, aby nie skażać środowiska.

  Postępowanie z preparatem i magazynowanie

  Postępowanie z preparatem: Stosować lokalne systemy wentylacji wyciągowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgieł lub aerozoli olejowych.

  Magazynowanie: Przechowywać olej w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.

  Temperatura przechowywania: Od 0°C (minimum) do 50°C (maksimum).

  Zalecane materiały: Pojemniki ze stali miękkiej lub polietylenu o wysokiej gęstości. Pojemników nie należy wykonywać z polichlorku winylu.

  Inne informacje: Pojemników z polietylenu nie należy poddawać działaniu wysokich temperatur, mogącym spowodować ich odkształcenia.

  Badania toksykologiczne

  Badania toksykologiczne: Dane toksykologiczne nie zostały określone specyficzne dla tego oleju. Informacje przedstawiono na podstawie wiedzy o składnikach i toksykologi podobnych produktów.

  Informacje dotyczące przepisów prawnych

  Klasyfikacja preparatu: Zawiera sulfonian wapnia. Może wywoływać reakcję alergiczną.
  Zwroty S:
  S2: Chronić przed dziećmi.
  S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - należy pokazać opakowanie lub etykietę produktu.

 • Oleje do sprężarek śrubowych