Log in

Informacja

Nowe produkty

Log in

Categories

Oleje do sprężarek tłokowych

Jaki olej do sprężarki tłokowej ? Polecamy olej Corena P68. Olej stosowany jest do smarowania wszystkich typów tłokowych kompresorów pracujących w trudnych warunkach (wysoka temperatura powietrza wylotowego).

  • chroni przed korozją
  • zmniejsza ryzyko pożaru i wybuchu

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie pr...

Jaki olej do sprężarki tłokowej ? Polecamy olej Corena P68. Olej stosowany jest do smarowania wszystkich typów tłokowych kompresorów pracujących w trudnych warunkach (wysoka temperatura powietrza wylotowego).

  • chroni przed korozją
  • zmniejsza ryzyko pożaru i wybuchu

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Materiały, których należy unikać: Środki silnie utleniające.
Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie powinny powstawać w czasie normalnego przechowywania. W procesie spalania preparatu mogć powstawać: tlenek węgla oraz niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

Stan skupienia Ciecz
Barwa Jasno brązowa
Zapach Charakterystyczny zapach oleju
Wartość pH Brak danych
Prężność par < 0,5 Pa
Początek wrzenia > 280°C
Rozpuszczalność w wodzie Pomijalna
Gęstość 838 kg/m3
Temperatura zapłonu 235°C
Górna granica wybuchowości 1 % obj.
Dolna granica wybuchowości 10 % obj.
Temperatura samozapłonu > 320°C
Lepkość kinematyczna 68 mm2/s
Gęstość par > 1 w 20°C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda log Pow > 6
Temperatura płynięcia - 33°C

Identyfikacja zagrożeń

Olej nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Zagrożenie zdrowia ludzkiego: Brak szczególnych zagrożeń w normalnych warunkach stosowania. Przedłużone lub wielokrotne kontakty z produktem mogą powodować podrażnienia skóry. Przepracowany olej może zawierać szkodliwe zanieczyszczenia. Zagrożenie bezpieczeństwa: Nie klasyfikowany jako zapalny, ale w odpowiednich warunkach może się palić. Zagrożenie dla środowiska: Nie klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

Zasady bezpieczeństwa

Objawy: Nie powinien stwarzać zagrożenia w normalnych warunkach stosowania

Kontakt z oczami: Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody. W przypadku przedłużającego się podrażnienia zasięgnąć porady lekarza

Spożycie: Wymyć usta wodą i zapewnić pomoc lekarską. Nie wywoływać wymiotów.

Postępowanie w przypadku pożaru

Zalecane środki gaśnicze: Piana lub suche proszki chemiczne. Dwutlenek węgla (gaśnica śniegowa), piasek lub ziemia mogą być używane tylko do gaszenia małych pożarów.

Nieodpowiednie środki gaśnicze: Silny strumień wody. Unikać stosowania halonów, aby nie skażać środowiska.

Postępowanie z preparatem i magazynowanie

Postępowanie z preparatem: Stosować lokalne systemy wentylacji wyciągowej w przypadku ryzyka wdychania par, mgieł lub aerozoli olejowych.

Magazynowanie: Przechowywać olej w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w prawidłowo oznakowanym, szczelnie zamkniętym pojemniku. Unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz środków silnie utleniających.

Temperatura przechowywania: Od 0°C (minimum) do 50°C (maksimum).

Zalecane materiały: Pojemniki ze stali miękkiej lub polietylenu o wysokiej gęstości. Pojemników nie należy wykonywać z polichlorku winylu.

Inne informacje: Pojemników z polietylenu nie należy poddawać działaniu wysokich temperatur, mogącym spowodować ich odkształcenia.

Badania toksykologiczne

Badania toksykologiczne: Dane toksykologiczne nie zostały określone specyficzne dla tego oleju. Informacje przedstawiono na podstawie wiedzy o składnikach i toksykologi podobnych produktów.

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Klasyfikacja preparatu: Zawiera sulfonian wapnia. Może wywoływać reakcję alergiczną.
Zwroty S:
S2: Chronić przed dziećmi.
S46: W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - należy pokazać opakowanie lub etykietę produktu.

Więcej

Oleje do sprężarek tłokowych Jest 2 produktów.

Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów
Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów