Zaloguj z Facebook

Olej do sprężarek śrubowych Corena D46 1L Zobacz większe

Tylko online

Olej do sprężarek śrubowych Corena D46 5L

D46 R-5

Nowy produkt

Stosowanie oleju D46 znacznie zmniejsza zużycie separatora oleju, a co za tym idzie wydłuża okresy miedzy przeglądowe i poprawia jakość sprężonego powietrza w instalacji.

Zalecany przez wielu czołowych producentów kompresorów.

Więcej szczegółów

Na magazynie

192,05 zł brutto

Więcej informacji

Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia:

Ciecz (w temperaturze otoczenia)

Barwa:            

Jasno brązowa

Zapach:

Charakterystyczny zapach oleju

Wartość pH:

Brak danych

Prężność par w 20°C:

< 0,5 Pa (wartosc oczekiwana)

Początek wrzenia:

> 280°C (wartosc oczekiwana)

Rozpuszczalność w wodzie w 20°C:

Pomijalna

Gęstość w 15°C:

875 kg/m3

Temperatura zapłonu:

230°C (COC)

Granica wybuchowości :

dolna:

górna:

1 % obj. (wartość typowa)

10 % obj. (wartość typowa)

Temperatura samozapłonu:

> 320°C (wartość oczekiwana)

Lepkość kinematyczna w 40°C:

46 mm2/s

Gęstość par (dla powietrza = 1)

> 1 w 20°C

Współczynnik podziału n-oktanol/woda:

log Pow > 6 (wartość oczekiwana)

Temperatura płynięcia:

- 33°C

Warunki, których należy unikać: Ekstremalne temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Materiały, których należy unikać: Środki silnie utleniające.

Niebezpieczne produkty rozkładu: Nie powinny powstawać w czasie normalnego przechowywania. W procesie spalania preparatu może powstawać: tlenek węgla oraz niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

Komentarze Facebooka