Zaloguj z Facebook

Olej sprężarkowy 3S R46 Corena 1L Zobacz większe

Tylko online

Olej sprężarkowy 3S R46 Corena 1L

3S R46-1

Nowy produkt

Olej Corena S3 R46 jest niezastąpiony do śrubowych oraz łopatkowych sprężarek powietrza.

Więcej szczegółów

Na magazynie

33,26 zł brutto

Więcej informacji

Olej S3 R46 ma w swoim składzie rafinowaną bazę mineralną, która charakteryzuje się naturalnymi właściwościami myjącymi. Ponadto, olej Corena S3 R46 zawiera dodatki uszlachetniające, co pozostaje nie bez znaczenia w stosunku do utrzymywania najlepszych parametrów w trakcie eksploatacji kompresorów przy ciśnieniu roboczym do 15 bar oraz temperaturze na wylocie do 100ºC.

Parametry fizyczne i chemiczne

Wygląd:

w temperaturze pokojowej substancja jest cieczą

Barwa:

jasnobrązowy

Zapach:

ma lekki zapach właściwy dla węglowodorów

Próg zapachu:

brak danych

pH:

nie dotyczy

Temperatura płynięcia:

-30 stopni C

Metoda: ASTM D9

Podstawowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:

>280 stopni C

wartość szacunkowa

Temperatura zapłonu:

290 stopni C

Szybkość parowania:

brak danych

 

Palność (ciała stałego, gazu):

brak danych

 

Górna granica wybuchowości:

Typowy 10% (V)

Dolna granica wybuchowości:

Typowy 1% (V)

Prężność par:

<0,5 Pa (20 stopni C)

wartość szacunkowa

Względna gęstość oparów:

>1 wartość szacunkowa

Gęstość względna:

0,868 (15stopni C)

Gęstość:

868 kg/m3 (15,0 stopni C)

Metoda: ASTM D1298

Metoda: ASTM D1298

Rozpuszczalność

 

Rozpuszczalność w wodzie:

substancja nierozpuszczalna

Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:

brak danych

Współczynnik podziału: noktanol/woda: Pow:

> 6(na podstawie informacji o podobnych produktach)

 

Temperatura samozapłonu:

> 320 stopni C

 

Lepkość

 

Lepkość dynamiczna:

brak danych

 

Lepkość kinematyczna:

46 mm2/s (40,0 stopni C)

Metoda: ASTM D445
6,9 mm2/s (100 stopni C)

Metoda: ASTM D445

 

Właściwości wybuchowe:

nie sklasyfikowano

 

Właściwości utleniające:

brak danych

 

Shell Corena S3 R 46

Substancja stosowana jako olej sprężarkowy. Odradza się używać substancji do innych zastosowań bez uprzedniej konsultacji z dostawcą. Według rozporządzenia (WE) NR 1272/2008 substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna. Według kryteriów CLP substancja nie stanowi zagrożenia fizycznego, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie niesie ryzyka skażenia dla środowiska.

Mieszanina pozbawiona substancji, które widnieją w danych rejestracyjnych (obręb REACH) nazywanych jako PBT (trwałe, charakteryzujące się zdolnością do bioakumulacji i toksycznością) lub vPvB (bardzo trwałe, przejawiające bardzo dużą zdolność bioakumulacyjną). Podczas długiego lub powtarzającego się kontaktu mieszaniny ze skórą może powodować zatykanie porów, prowadzić do powstania trądziku olejowego lub zapalenia mieszka włosowego. Mieszanina używana może być zanieczyszczona chemicznie i szkodliwa dla zdrowia. Nie jest skategoryzowana jako substancja łatwopalna, ale nie jest wykluczone, że może się zapalić.

Skład oleju

Skład substancji to mieszanina olejów mineralnych głęboko rafinowanych oraz zestaw dodatków. Jest to również mieszanina olejów mineralnych głęboko rafinowanych zawierających <3% w/w ekstraktu dimetylosulfotlenku (DMSO) połączonych w zgodzie z normą IP346. (nota L).

Komentarze Facebooka