Zaloguj z Facebook

Olej do sprężarek tłokowych Corena P68 1L Zobacz większe

Tylko online

Olej do sprężarek tłokowych Corena P68 1L

2S P68-1

Nowy produkt

Więcej informacji

Stan skupienia Ciecz
Barwa Jasno brązowa
Zapach Charakterystyczny zapach oleju
Wartość pH Brak danych
Prężność par < 0,5 Pa
Początek wrzenia > 280°C
Rozpuszczalność w wodzie Pomijalna
Gęstość 838 kg/m3
Temperatura zapłonu 235°C
Górna granica wybuchowości 1 % obj.
Dolna granica wybuchowości 10 % obj.
Temperatura samozapłonu > 320°C
Lepkość kinematyczna 68 mm2/s
Gęstość par > 1 w 20°C
Współczynnik podziału n-oktanol/woda log Pow > 6
Temperatura płynięcia - 33°C

Komentarze Facebooka